Välj en sida

Våra metoder

Vårt arbete inom det organisationspsykologiska fältet bygger på beteendeanalytiskt arbetssätt. Vi tillämpar OBM – Organizational Behaviour Management och CBC – Cognitive Behavioural Coaching. CBC kan även beskrivas som KBT använt i ett icke-kliniskt sammanhang.

CBC innehåller både interpersonellt och intrapersonellt arbete. Innehållet skräddarsys och kan omfatta allt från förebyggande av utmattning, medvetande­görande av egna styrkor och utvecklingsområden, utveckling av specifika färdigheter till interpersonellt och organisatoriskt arbete med problemlösning, sam­arbete eller konflikthantering.

I OBM tillämpas beteendeanalys med fokus på faktiska beteenden i en organisation för att överkomma hinder för önskade resultat. Genom identifiering och modifiering av ohjälpsamma beteenden skapas förändring. Vanliga hinder kan exempelvis vara kränkande särbehandling, ineffektiva rutiner, bristande prestationsnivå eller beteenden som bidrar till att vantrivsel eller ökad psykisk ohälsa. Med hjälp av ett beteendeanalytiskt arbete utifrån OBM skapas förståelse för förstärkande och försvagande mekanismer i organisationen samt färdigheter för att förändra dessa. Resultatet mäts alltid i konkreta termer.